FREIE GRAPHIK

Fake President
(2017, Tusche auf Karton, 27cm x 16 cm)

FREIE GRAPHIK

Die drei Gorgonen
(2013, Tusche auf Karton, A4)

FREIE GRAPHIK

Kreiselbewegung
(2013, Tusche auf Karton, A4)

FREIE GRAPHIK

Orchesterprobe
(2001, Tusche auf Karton, A4)

GRAPHIK UND KÜCHE

Petersilsuppe
(2008, Tusche auf Karton, A4)

GRAPHIK UND KÜCHE

Lachs mit Linsen
(2008, Tusche auf Karton, A4)

GRAPHIK WIENZYKLUS

Burgtheater
(2016, Tusche auf Karton, 25cm x 12,5 cm)